Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU

MÄHE SELTS

PÕHIKIRI

 

 

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mähe Selts (edaspidi Selts).

1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Selts on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingust, üldkoosoleku otsustest ning oma põhikirjast.

 

2. Seltsi eesmärk

2.1. Seltsi tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1. koostöö kohaliku omavalitsusega ning muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega linna arengut puudutavates küsimustes,

2.1.2. Mähel elukeskkonna säilitamine ja edendamine,

2.1.3. Mähe elanike eneseteadvuse ja ühistunde kujundamine ning selle propageerimine, teadlikkuse ja aktiivsuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu,

2.1.4. vaba aja ürituste korraldamine (loengud, seminarid, väitlused jms),

2.1.5. heakorra ja turvalisuse küsimuste lahendamisele kaasaitamine.

2.2. Oma eesmärkide elluviimiseks on Seltsil õigus:

2.2.1. algatada ja kokku kutsuda Seltsi liikmete koosolekuid,

2.2.2. korraldada Seltsi tegevuse eesmärkidega seotud kampaaniaid ja üritusi ning osaleda Seltsi tegevuse eesmärke toetavates kampaaniates ja üritustes (koristuspäevad, talgud, kodukandipäevad, matkad jms ),

2.2.3. teha koostööd teiste mittetulundusühingute, sihtasutuste, riigi- ja omavalitsusorganitega, asutuste ja firmadega Seltsi tegevuse eesmärkide elluviimiseks,

2.2.4. korraldada näitusi, tuluüritusi, kontserte jms Seltsi tegevuse eesmärkidega seotud projektide elluviimiseks,

2.2.5. teha ettepanekuid riigi- ja omavalitsusorganitele linna ja linnaosade arengut puudutavates küsimustes,

2.2.6. esindada ja kaitsta Mähe elanike huve suhetes riigi- ja omavalitsusega,

2.2.7. anda välja trükiseid,

2.2.8. viia läbi muid eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi.

 

3. Seltsi liikmed, liikmeks vastvõtmine, liikmemaks, Seltsist väljaastumine ja väljaarvamine

3.1. Seltsi Asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud.

3.2. Seltsi liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad Seltsi  eesmärke ja põhikirja. Seltsi liikmeks saamiseks esitab soovija kirjaliku avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja otsustab selle rahuldamise kahe nädala jooksul avalduse saamisest.

3.3. Kõigil Seltsi tegevusele kaasa aidata soovivatel isikutel on õigus saada Seltsi Toetajaliikmeks. Toetajaliikme ja Seltsi omavahelised suhted põhinevad koostöölepingul, milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja kohustused.

3.4. Isikule, kel on erilisi teeneid Seltsi tegevusele kaasa aitamises, võib vähemalt kahe liikme soovitusel anda üldkoosoleku otsusega Seltsi Auliikme staatuse. Auliikme statuudi kinnitab üldkoosolek. Auliikmed liikmemaksu ei maksa.

3.5. Seltsi liikmete sisseastumismaksu ja iga- aastase liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.

3.6. Kõik Seltsi liikmed võivad Seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja otsustab selle rahuldamise kahe nädala jooksul avalduse saamisest.

3.7 Juhatus võib Seltsist välja arvata liikme:

3.7.1. kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale ja sisekorra reeglitele,

3.7.2. kes kahjustab Seltsi mainet,

3.7.3. kes ei ole mõjuva põhjusteta tasunud 2 aasta liikmemaksu.

3.7. Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest. Liikmeksoleku lõppemise korral aastamaksu ei tagastata.

 

4. Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Seltsi liikmetel on õigus:

4.1.1.osaleda Seltsi tegevuses vastavalt käeolevale põhikirjale sh kuuluda Seltsi ürituste korraldamiseks moodustatud toimkondadesse,

4.1.2.esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates küsimustes,

4.1.3. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse,

4.1.4. algatada kooskõlastatult juhatusega Seltsi põhikirjalisi eesmärke toetavaid projekte,

4.1.5. saada teavet Seltsi tegevuse kohta ja osaleda Seltsi üritustel.

4.2. Seltsi liikmed on kohustatud:

4.2.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid ja Seltsi juhtimisorganite seaduslikke otsuseid,

4.2.2. õigeaegselt tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu ja teisi makseid Seltsi põhikirjas või Seltsi juhtimisorganite poolt määratud suuruses ja tähtajal,

4.2.3. hoidma Seltsi vara, kasutama seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt,

4.2.4. mitte kahjustama oma käitumisega Seltsi mainet.

 

5. Üldkoosolek

5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus, teatades Seltsi liikmetele üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast hiljemalt neli nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva. Seltsi korraline üldkoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jooksul.

5.2. Üldkoosoleku pädevuses on:

5.2.1. kolmeks aastaks juhatuse liikmete määramine ja nende õiguste ja kohustuste kindlaksmääramine,

5.2.2. revisjonikomisjoni või revidendi määramine, kellel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest,

5.2.3 sisseastumismaksu ja aastamaksu suuruse ja tasumistähtaegade määramine,

5.2.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni (revidendi) aruannete ärakuulamine ja kinnitamine,

5.2.5. põhikirja või eesmärgi muutmine,

5.2.6. Seltsi tegevuse lõpetamine,

5.2.7. juhatuse poolt esitatud järgmise majandusaasta tegevuse kava ja eelarve kinnitamine,

5.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.

5.4. Kui Seltsi liige soovib mingi küsimuse arutamisele võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele mitte hiljem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumise aega.

5.5. Seltsi üldkoosolekust võivad osa võtta kõik Seltsi liikmed, Toetajaliikmed ja Auliikmed. Igal Seltsi liikmel on ainult üks hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab lihtkirjaliku volitusega esindaja. Seltsi Toetajaliikmel hääleõigust ei ole.

5.6. Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta kui kohal on üle poole Seltsi liikmetest. Juhtudel, mille kohta pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsused vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga üldkoosoleku juhataja hääl. Erandiks on valimised, mil tuleb läbi viia uus hääletus võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

 

6. Juhatus

6.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 3 liiget ja maksimaalselt 7 liiget.

6.2. Juhatuse pädevuses on:

6.2.1. Seltsi tegevuse organiseerimine käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsuste alusel,

6.2.2. liikmemaksu kogumine,

6.2.3. järgmise majandusaasta tegevuskava ja eelarve ettevalmistamine üldkoosolekule,

6.2.4. revidendile üks kuu enne korralise üldkoosoleku toimumist tegevuse aruande ja muude revideerimisega seotud dokumentide ettevalmistamine,

6.2.5. revidendile juhatuse koosoleku toimumisest teatamine.

6.3. Seltsi üldkoosolek määrab kolmeks aastaks juhatuse, kes valib oma hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimees esitab korralisel üldkoosolekul aruande juhatuse tegevusest.

6.4. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

6.5. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on 2/3 juhatuse liikmeist ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Otsused võetakse vastu juhatuse liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga juhatuse esimehe hääl.

6.6. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma sõnaõigusega vajalikke asjatundjaid konsultantide või ekspertidena ning ühingu liikmeid.

6.7. Seltsi nimel on allkirja- ja esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel.

 

7. Vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus

7.1. Seltsi vara tekib:

7.1.1. sisseastumismaksudest, liikmemaksudest,

7.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest,

7.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või Seltsi põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest,

7.1.4 muust tulust.

7.2. Seltsi vara haldab, kasutab ja käsutab juhatus.

7.3. Seltsi vara võib kasutada Seltsi eesmärkide elluviimiseks. Seltsei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

7.4. Seltsi finantsmajandustegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek, kes vajadusel määrab revisjoni ja valib revisjonikomisjoni.

7.5. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

7.6. Pärast majandusaasta lõppu tagab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamise seaduses ettenähtud korras.

7.7. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla juhatuse liikmed.

 

8. Põhikirja muutmine ning ühinemine, jagunemine ja likvideerimine.

8.1. Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel Seltsi üldkoosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine.

8.2. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.3. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.4. Seltsi likvideerimiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni. Viimane teostab Seltsi varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning annab järelejäänud vara tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Kinnitatud Mähe Seltsi MTÜ juhatuse otsusega 31.07.2009.